Kristýna Gavendová

Bakalářská práce

Komparace produktů pojištění nemovitosti a výběr optimálního produktu

Comparison of the Grounding Insurance Products and Selection of the Optimal Product
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výběr optimálního produktu pojištění nemovitosti pro konkrétního klienta. Při výběru je použita metodika vícekriteriálního rozhodování, která se používá v případech, kdy je více jak jedna varianta a jedno kritérium. V první části práce je popsána metodika vícekriterálního rozhodování a k ní příslušné metody pro stanovení vah kritérií a metody pro vícekriteriální hodnocení …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the selection of the grounding iunsurance products for a particular client. During the selection is applied methodology multi-criteria decision making, which is used in cases where there is more than one variant and one criterion. In the first part of the thesis is described the methodology multi-criteria decision making and to it the appropriate methods for determining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Martina Borovcová
  • Oponent: Jana Bajgarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava