Pavel Kolačanský

Bachelor's thesis

Obnovení a rekonstrukce smazaných dat a dat z poškozených disků

Reaparation of Damaged Data from Disc
Abstract:
Cílem této práce je řešit problém ztráty dat. Stále častěji dochází ke ztrátě dat, a tudíž se musí data obnovovat což je velmi nákladné a složité řešení. První část bakalářské práce uvádí teoretické principy a postupy používané při obnově dat. Část druhá prezentuje praktickou realizaci obnovy dat. Dále obsahuje mnou navržené řešení jak dosáhnout obnovy dat, aniž by uživatel musel kontaktovat specializovanou …more
Abstract:
Sense of this Bachelor´s Thesis is to solve problem of missing data. More often happens that users lost their data therefore they need to be restored which is very expensive and difficult solution. The first part of this Bachelor´s Thesis features theoretic principles and procedures used by restoring data. Part two presents practical implementation of restoring data. Next it contains a solution designed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Jan Gottfried
  • Reader: Gita Kotrlová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.