Ing. Simona Martinková

Bachelor's thesis

Krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů

Crystallization of water in undercooled sugar solutions
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů (30 hmot.% sacharózy a 30 hmot.% glukózy). V teoretické části jsou popsány vznik, růst a rekrystalizace krystalů ledu, vliv sacharidů a podchlazení na krystalizaci, morfologie krystalů ledu a některé experimentální metody používané při výzkumu krystalizace ledu v podchlazených vodných roztocích sacharidů. Experimentální …more
Abstract:
This bachelor?s thesis is focused on crystallization of water in undercooled sugar solutions (30 % w/w sucrose and 30 % w/w glucose). The theoretical part describes a genesis, growth and recrystallization of ice crystals, an influence of saccharides and undercooling on crystallization, a morphology of ice crystals and some experimental methods using in research of ice crystallization in undercooled …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2012
  • Supervisor: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Martinková, Simona. Krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická