Theses 

Efficiency of public development projects LAG ROZVOJ Krnovska, o.p.s. in time period 2010-2014 – Bc. Jan Metzl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / odbor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Bc. Jan Metzl

Master's thesis

Efficiency of public development projects LAG ROZVOJ Krnovska, o.p.s. in time period 2010-2014

Efektivita veřejných rozvojových projektů MAS ROZVOJ Krnovska o.p.s. v období 2010-2014

Anotácia: Cílem této diplomové práce je identifikace faktorů vedoucích ke zlepšení efektivní implementace veřejných projektů v nadcházejícím programovém období v MAS Rozvoj Krnovska o.p.s vzhledem k jejím specifickým podmínkám. Teoretická část práce poskytne porozumění nejdůležitějších konceptů této práce jako například rozličné evaluační metody, místní akční skupina a rozvoj venkova pod platformou LEADER. Praktická část práce se soustředí na implementaci zvolených evaluačních metod na vzorku složeném z projektů realizovaných na území zvolené MAS v období 2010-2013. Práce dále zhodnotí efektivitu těchto projektů v rámci CUA a CEA metod a na základě získaných výsledků dále provede analýzu faktorů, jež byly přítomny v nejlépe hodnocených projektech. Identifikace těchto faktorů by se měla stát doporučením pro zvolenou MAS za účelem zkvalitnění kritérií pro výběr projektů se zaměřením na zvýšení efektivnosti budoucích projektů realizovaných v programovém období 2014-2020.

Abstract: The objective of this diploma thesis is to identify factors for improvement of effective implementation of public projects for upcoming programming period in LAG Rozvoj Krnovska o.p.s. with respect to its individual conditions. The theoretical part provides understanding with the most important concepts for this thesis as various methods of evaluation, local action groups and rural development under LEADER platform. Practical part of this thesis focuses on implementation of chosen evaluation methods at research sample composed of projects executed in chosen LAG during 2010-2013. It further evaluates their effectiveness under CUA and CEA conditions and from results it additionally analysis factors which were present at the best performing projects. Identification of these factors should become a recommendation for specific LAG in order to improve project selection criterion with aim to improve project effectiveness in programming period 2014-2020.

Kľúčové slová: CEA, Evaluace, CUA, Program, Projekt, Místní akční skupina, LEADER, Rozvoj venkova

Keywords: LEADER, CUA, Program, Project, Evaluation, Local action group, Rural development, CEA

Jazyk práce: English

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michal Petrůj, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/49350 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/49350/priloha/37979 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/49350/priloha/37977 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 00:58, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz