Lukáš Smrček

Diplomová práce

Zavedení autonomní údržby při výrobě světlometů

Implementation of Autonomous Maintenance in the Production of Headlamps
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zavádění autonomní údržby na pilotní vstřikovací lis v rámci programu na obnovu podniku WCM. Dále je v této práci popsáno stávající řešení a provádění údržby na vstřikovacím lisu. Je zde rozebrán systém evidence závad EWO a TPM V praktické části jsou popsány 3 kroky zavádění autonomní údržby na vybraný pilotní lis. V každém kroku jsou popsány dílčí aktivity …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the introduction of autonomous maintenance on a pilot injection molding machine within the WCM business recovery program. This work describes the existing solutions and maintenance of the injection molding machine. EWO and TPM are analyzed. The practical part describes 3 steps of implementation autonomous maintenance on a selected pilot injection moulding machine. Each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Jana Petrů
  • Oponent: Michal Žlebek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava