Theses 

Výuka právní nauky na středních odborných školách – Bc. Sylvie Kalinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Sylvie Kalinová

Diplomová práce

Výuka právní nauky na středních odborných školách

Teaching legal doctrine in secondary schools

Anotace: Diplomová práce „Výuka právní nauky na středních odborných školách“ pojednává o změnách v právní úpravě, které nastaly s novým občanským zákoníkem, jehož účinnost nastala lednem roku 2014. Dále se práce věnuje úloze a významu výuky právní nauky na středních odborných školách s různým zaměřením. V části, která pojednává o projektu Street Law, je popsána jeho historie a využití ve výuce s příklady aktivit. Další kapitola je věnována výukovým metodám z obecného hlediska, jsou popsány metody a aktivity vhodné pro výuku právní nauky. Významnou součástí práce je nově vytvořená učební osnova, která v tematických plánech reflektuje nový občanský zákoník. Dále je uveden podrobný harmonogram výuky, jenž předpokládá výuku právní nauky dvě hodiny týdně a ve dvou ročnících. Následující kapitola je věnována popisu kvalitativního výzkumu, který byl proveden, volbě výzkumné metody a popisu průběhu výzkumu. Další část je věnována interpretaci výzkumu a vyhodnocení dat.

Abstract: My thesis called “Legal Science Teaching at Trade Schools” discusses changes introduced by the new Civil Code which became effective as from January 2014. In addition to that, the thesis analyses the role and importance of legal science teaching at trade schools of various specializations. The section which discusses the Street Law project describes its history and application upon teaching, giving examples of activities. Next chapter is devoted to teaching methods from the general perspective, describing methods and activities suitable for legal science teaching. An important part of the thesis is constituted by a newly created curriculum reflecting the new Civil Code in its topic plans. On top of that, a detailed teaching schedule is specified, assuming that legal science should be taught two hours per week during two study years. This is followed by a chapter describing a qualitative research executed, choice of research method and description of the progress of the research. The following part is devoted to research interpretation and data evaluation.

Klíčová slova: Právní nauka, právo, učební osnova, vyučovací metody, harmonogram výuky, nový občanský zákoník, Street Law, výzkum, rozhovor, střední odborná škola, Legal science, law, curriculum, teaching methods, teaching schedule, new Civil Code, research, interview, trade school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Ing. Mgr. Miroslava Černá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:28, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz