Monika Urbánková

Bachelor's thesis

Nadace podporující kulturu

FOUNDATIONS SUPPORTING CULTURE

Anotácia:
Tato bakalářské práce s názvem Nadace podporující kulturu byla od začátku tvořena s vizí naplnění hned několika cílů. Tím prvotním bylo prosté popsání fungování nadací, jelikož většina obyvatel naší země sice souhlasí s existencí těchto neziskových organizací, ovšem zdaleka netuší, jak tyto subjekty fungují. Tato skutečnost se mi potvrdila prostřednictvím průzkumu, který jsem v rámci sběru informací …viac
Abstract:
This bachelor thesis on topic Foundations supporting culture was from its beginnings realised with a vision to fulfill several targets. The first one is to simply describe foundation function, as majority of the Czech population agrees with the existence of such non-profit organizations; however they do not know how they work. This fact was confirmed also by a survey carried out during the process …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedúci: Tamara Čuříková
  • Oponent: Jiří Srstka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Bachelor programme / odbor:
Dramatická umění / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.