Jana Vránová

Diplomová práce

Alternativní možnosti využití kompostu z kompostárny KOBRA Údlice

Alternative possibilities for the compost utilization from the composting plant KOBRA Údlice
Anotace:
Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu využití kompostů alternativním způsobem. V teoretické části práce jsou popsány možné způsoby kompostování, energetické parametry kompostu, legislativní požadavky České republiky a Evropské Unie, které souvisí s nakládáním s biologicky rozložitelným odpadem. V experimentální části práce byly vyhodnoceny získané vzorky z kompostárny Kobra Údlice na výhřevnost …více
Abstract:
This thesis deals with the current topic of the use of compost in an alternative way. The theoretical part of the thesis describes possible ways of composting, energy parameters of compost and legislative requirements of the Czech Republic and the European Union, which are related to the treatment of biodegradable waste. In the experimental part of the study the samples obtained from the composting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Eva Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava