Bc. Jiří Horák

Diplomová práce

Discourse Analysis of Professional Business and Professional Organizational Domains: Based on VOICE Corpus

Discourse Analysis of Professional Business and Professional Organizational Domains: Based on VOICE Corpus
Anotace:
Tato práce analyzuje šest mluvených textů vybraných z korpusu Vienna-Oxford International Corpus of English (VOICE). Cílem této práce je zodpovědět otázku, jakým způsobem a do jaké míry mají vliv kontextuální faktory typu dimenze, známosti, rovnováhy sil, druhu tématu a druhu řečové události na řečové jednání mluvčích a zároveň, jak mluvčí pomáhají svým jednáním ke znovuvytvoření daných kontextů. Analýzy …více
Abstract:
The present thesis offers analyses of six selected spoken texts from the Vienna-Oxford International Corpus of English (VOICE). The aim of the thesis is to answer the question of how and to what degree the contextual factors of domain type, acquaintedness, power relations, topic type and type of a speech event influence participants’ speech behaviour and, at the same time, how the participants help …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jarmila Fictumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta