Theses 

Znalost a využití protokolu SPIKES u českých lékařů – Mgr. Markéta Radimecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. Markéta Radimecká

Diplomová práce

Znalost a využití protokolu SPIKES u českých lékařů

The knowledge and application of SPIKES protocol in Czech medical doctors

Anotace: Diplomová práce se zabývá komunikací lékaře a pacienta při sdělování špatné zprávy - nepříznivé diagnózy. Teoretická část práce poskytuje rámec pro praktickou část a soustředí se na obecnou teorii komunikace, problematiku vztahu lékař - pacient a na specifika komunikace v jednotlivých zdravotnických oborech. Poslední kapitola teoretické části se zabývá popisem Buckmanova protokolu SPIKES, kterého se týká i praktická část práce. V té je popsán výzkum ohledně znalosti a užití tohoto protokolu u českých lékařů. Dotazníkové šetření, které je podkladem této práce, zjišťovalo znalost komunikačního modelu SPIKES, jeho užití, souvislost mezi délkou praxe a znalostí SPIKES a nejobtížněji implementovatelnou položku z pohledu českých lékařů.

Abstract: The diploma thesis deals with the communication of the doctor and the patient in communicating the bad news. The theoretical part of the thesis provides a framework for the practical part and focuses on the general theory of communication, the issue of doctor - patient relationship and the specifics of communication in individual health care disciplines. The last chapter of the theoretical part describes Buckman's SPIKES protocol, which also covers the practical part of the thesis. This research focuses on the knowledge and using of this protocol in Czech. The questionnaire survey investigated the SPIKES communication model, its use, the relationship between the length of practice and the SPIKES knowledge and the most difficult item from the point of view of Czech doctors.

Klíčová slova: komunikace, komunikace ve zdravotnictví, vztah lékaře a pacienta, SPIKES protokol, sdělování špatné zprávy, sdělování diagnózy, čeští lékaři, české nemocnice, Robert Buckman, communication, communication in healthcare, relationship doctor, patient, SPIKES protocol, bad news, Czech doctors, Czech hospitals

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Fiľová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz