Martin Juráš

Diplomová práce

Modelování volatility akciových trhů

Modeling of Stock Market Volatility
Anotace:
Předložena diplomová práce je věnována modelování volatility v zemích střední Evropy a USA. Práce je zaměřená na testování českého, polského a amerického trhu. Hlavním cílem diplomové práce je empirická analýza volatility na vybraných akciových trzích zemí střední Evropy a USA v období od 1. ledna 2004 do 8. března 2012 s využitím lineárních a nelineárních modelů volatility. Jako reprezentanty vybraných …více
Abstract:
This thesis id developed to modeling of stock market volatility of Central Europe and USA. Thesis is focused on testing of efficiency on Czech, Polish and American stock market. The main purpose is an empirical analysis of volatility on of the selected stock market in countries of middle Europe and USA in the period from 1. January 2004 to 8. March 2012 with using linear and nonlinear models of volatility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava