Lenka Marholdová

Master's thesis

Analýza možností adaptace vzájemné kombinace metodik projektového řízení v prostředí České republiky

The Analysis of Possibilities of Adaptation of the Mutual Combination of the Methodologies of Project Management in the Environment of the Czech republic
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou možností vzájemné adaptace metodik projektového řízení v prostředí České republiky, konkrétně ve dvou vybraných organizacích. První kapitola teoreticko-metodické části popisuje průzkumné šetření, zdroje dat a způsob jejich sběru. Součástí kapitoly je popis vybraných standardů projektového řízení. Druhá kapitola se zabývá popisem prostředí řízení projektů v České republice …viac
Abstract:
The Master thesis deals with the analysis of possibilities of mutual adaptation of project management methodologies in the Czech Republic, specifically in two selected organizations. The first chapter of the theoretical and methodical part describes the exploratory survey, data sources and the way of their collection. Part of the chapter is a description of selected project management standards. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedúci: Yveta Tomášková
  • Oponent: Adam Koníček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava