Beáta Šmiřáková

Diplomová práce

Stanovení semichronických testů toxicity při působení p-fenylendiaminu v půdách vybraných lokalit a akutní toxicity na řase typu Desmodesmus subspicatus

Determination of semichronic toxicity tests on exposure to p-phenylenediamine in soils of selected localities and acute toxicity to algae Desmodesmus subspicatus type
Anotace:
Se stále větším znečišťováním planety v důsledku mnoha průmyslových činností, narůstá také potřeba se dopadům škodlivých látek, ohrožující celé ekosystémy, bránit. Jednou z látek nebezpečných pro životní prostředí je organická látka p-fenylendiamin, která se může dostávat do životního prostředí prostřednictvím odpadů, například z textilního průmyslu. Z toho důvodu se tato diplomová práce zabývá zhodnocením …více
Abstract:
With the increasing pollution of the Earth as a result of many industrial activities the need to resist the effects of harmful substances that threaten entire ecosystems is also increasing. One of dangerous substances for the environment is an organic compound p-phenylenediamine that may get into the environment through wastes, e.g. from the textile industry. For this reason, this thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Jiří Pavlovský
  • Oponent: Michal Haluzík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava