Theses 

The role of species traits in predator-prey interactions and food web structure – Mgr. Jan KLEČKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jan KLEČKA

Disertační práce

The role of species traits in predator-prey interactions and food web structure

The role of species traits in predator-prey interactions and food web structure

Anotace: Tato práce se zabývá rolí vlastností druhů v interakcích predátor-kořist a ve struktuře potravních sítí. Provedl jsem laboratorní experimenty s dravým vodním hmyzem a jeho kořití za účelem odhalení vlastností určujících kdo žere koho v drobných stojatých vodách. Také jsem se zaměřil na možnost zahrnutí pozorované závislosti interakcí predátor-kořist na tělesné hmotnosti do existujících modelů potravních sítí. Dále jsem vyvinul jednoduchý simulační model ke studiu důsledků závislosti predace a disperze na velikosti těla pro proces vytváření potravních sítí. Nakonec ukazuji, že čtyři běžné metody ke sběru vodního hmyzu se liší v jejich selektivitě, zejména na základě velikosti těla sbíraného hmyzu. Ve své práci jsem tak zkombinoval laboratorní experimenty, práci v terénu a matematické modely abych vyhodnotil význam tělesné hmotnosti a dalších druhových vlastností, jako je způsob lovu a mikrohabitatová selektivita, pro interakce predátor-kořist a studoval jsem vybrané důsledky pro úroveň celých potravních sítí.

Abstract: This thesis deals with the role of species traits in predator-prey interactions and food web structure. I conducted laboratory experiments with predatory aquatic insects and their prey to reveal the traits determining who eats whom in small standing waters. I also focused on the possibility of incorporating the observed dependence of predator-prey interactions on body mass into existing food web models. Further, I developed a simple simulation model to explore the consequences of body mass dependent feeding and dispersal for food web assembly. Last, I show that four common methods for sampling aquatic insects differ in their selectivity, especially on the basis of body mass of sampled insects. In conclusion, I combined laboratory experiments, field work and mathematical models to evaluate the importance of body mass and other species traits, such as foraging behaviour and microhabitat selectivity, in predator-prey interactions and explored selected food web level consequences.

Klíčová slova: predace, potravní sítě, vodní hmyz

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. David Boukal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 12. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KLEČKA, Jan. The role of species traits in predator-prey interactions and food web structure. Č. Bud., 2012. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz