Váňová Váňová

Bakalářská práce

Vybrané sociálně patologické jevy v dnešní společnosti a možnosti jejich řešení

Selected socially pathological phenomena in modern society and their solutions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybranými sociálně patologickými jevy. Drogová závislost, alkoholismus, gamblerství a šikana. Každý sociálně patologický jev je popsán společně i s jeho důsledky a možnostmi stávajících řešení v dnešní době. Popsány jsou i možnosti prevence. V praktické části bakalářské práci je dotazníkovým šetřením zkoumán postoj a povědomí společnosti. Na základě získaných odpovědí je …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with selected social pathological phenomena. Drug addiction, alcoholism, gambling and bullying. Each socially pathological phenomenon is described together with its consequences and possibilities of the current solution today. Prevention options are also described. In the practical part of the bachelor's thesis, a questionnaire survey examines the society's awareness. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Bc. Aleš Simota
  • Oponent: PhDr. Petr Škoda, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.