Roman Body

Bachelor's thesis

Trestné činy spojené s užíváním návykové látky

Criminal offenses associated with the use of addictive substances
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku trestných činů, které jsou spojené s užíváním nebo jiným nakládáním s návykovými látkami. Zprvu se budu zabývat vývojem návykových látek na našem území, pojmu návyková látka, členění návykových látek a právní úpravě tzv. drogových deliktů, které jsou upraveny v hlavě VII zákona č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku. Dále v této práci budu pojednávat …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to bring the readers of crime issues that are related to the use or other manipulation of addictive substances. At first I will deal with the development of addictive substances on our territory, the concept of addictive substance, drug addiction and the legal regulation of so-called drug offenses, which are regulated by Title VII of Act No. 40/2009 Coll., Criminal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Burianová
  • Reader: Silvie Gajdošíková, Mgr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.