Theses 

Potenciální faktory úspěšnosti či neúspěšnosti hubnutí u obézních pacientů po bariatrické operaci – Tereza HARTMANNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Tereza HARTMANNOVÁ

Bakalářská práce

Potenciální faktory úspěšnosti či neúspěšnosti hubnutí u obézních pacientů po bariatrické operaci

Potential factors of successful or failing weight losing among obese patients after bariatric surgery

Anotace: Cílem práce bylo určit charakteristiky úspěšných a neúspěšných pacientů s nadváhou či obezitou, podstupujících bariatrickou operaci v České republice. Teoretická část přibližuje problematiku nadváhy a obezity, jejich dopady na kvalitu života, principy bariatrické operce a předpokládané proměnné, ovlivňující jejich úspěšnost. Praktická část byla provedena smíšeným designem ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze, avšak pro účely této práce jsou prezentovány pouze kvalitativní výstupy. Vzorek byl získán nepravděpodobnostním výběrem přes instituci. Finálně bylo analyzováno 23, převážně telefonických, strukturovaných rozhovorů pomocí metody zakotvené teorie a metody prostého výčtu. Výsledky odhalily, že dlouhodobá úspěšnost může být způsobena kombinací proměnných, jako je určitá životospráva po operaci, která zahrnuje především dostatečný pohyb a žádoucí stravu, a pozitivní bio-psycho-sociálních důsledků operace a hubnutí, které zpětně ovlivňují strategie životosprávy a tvoří společně cyklický vztah. Další vliv na úspěšnost mají psychosociální aspekty, kde je podstatná dostatečná sociální opora, ale i pozitivní postoj k operaci s nižší mírou očekávání. Potenciální faktory je nutné dále kvantitativně ověřit.

Abstract: The aim was to identify the characteristics of successful and failing patients with overweight or obesity undergoing bariatric surgery in the Czech Republic. Theoretical part describes the field of overweight and obesity, their impact on quality of life, the principles of bariatric surgery and plausible variables influencing their success. The empirical part was fulfilled by mixed design in collaboration with the The Military University Hospital Prague, however for the purposes of this thesis only qualitative outputs are presented. Nonprobability selection via institution was applied to obtain the research sample. Finally, 23, mainly phone, structured interviews were analyzed by using the grounded theory and counting frequencies method. The results revealed that long-term successful weight loosing can be caused by a combination of variables, such as certain lifestyle after surgery, which primarily includes sufficient exercise and appropriate diet, and positive bio-psycho-social consequences of surgery and weight loosing that impact the strategies of appropriate lifestyle back and together create circular relationship. Moreover, psychosocial aspects can also effect the success, mainly speaking about adequate social support, and positive approach to surgery with lower expectations. Mentioned potential factors must be also quantitatively verified.

Klíčová slova: Obezita, nadváha, bariatrická operace, zakotvená teorie, bio-psycho-sociální aspekty

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214555 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HARTMANNOVÁ, Tereza. Potenciální faktory úspěšnosti či neúspěšnosti hubnutí u obézních pacientů po bariatrické operaci. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 1. 2019 18:07, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz