Theses 

Sociální a kulturní kontext lidového oděvu. Na příkladu posledních nositelek lidového oděvu na Strážnicku – Bc. Klára Brožovičová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Brožovičová, Ph.D.

Master's thesis

Sociální a kulturní kontext lidového oděvu. Na příkladu posledních nositelek lidového oděvu na Strážnicku

Social and cultural context of folk costumes in the example of last female wearers in Strážnicko region

Abstract: Práce dokumentuje poslední generaci žen, nositelek lidového oděvu v oblasti Strážnicka. Jedná se o tři obce - Strážnice, Petrov a Radějov, v nichž je nošen stejný typ lidového oděvu. Práce čerpá zejména z terénního výzkumu založeného na metodách narativního volného vyprávění a orální historie. Analýzou rozhovorů pak byly zjišťovány sociální a kulturní podmínky, které napomáhaly tomu, že daná skupina žen v nošení lidového oděvu setrvala. Práce si všímá souvislostí lidového oděvu v náboženských rituálech a funkce oděvu jako identifikačního prostředku a možnosti sebevyjádření. Důraz je kladen na odhalení paralel ve změnách společnosti a nošení lidového oděvu. Práce dokumentuje vývoj lidového oděvu až po současnost v kontextu sociálních a politických změn a vliv módy na tento styl odívání. Jsou zachyceny životní příběhy dvaceti nositelek, přesné citace z jejich vyprávění a vše je doplněno fotografiemi z jejich rodinných alb. Lidový oděv je zkoumán jak z pohledu mikrosociálních vztahů a významů, které má pro nositelky, tak i z hlediska makrosociálního, to znamená významu pro lokální společnost. Materiály, které byly pro práci získány a publikovány, jsou cenné zejména z hlediska neopakovatelnosti výzkumu.

Abstract: This essay documents the last generation of women wearers of folk costume in Strážnicko region. Used methods in it are oral history and narrative memo and source is also the field research. The work analyzes the evolution of folk costume up to the present in the context of social and political changes and the impact of fashion on this clothing style. Lifetime stories of twenty female wearers are recorded with accurate citations from their stories and all of this is accompanied by photographs from their family albums. Folk costume is observed from view of microsocial relations and meanings for wearers and also from macrosocial view. Materials published in the essay are valuable mainly due to irrepeatability of the research.

Keywords: lidový oděv, nositelky lidového oděvu, Strážnicko, Oral History, etnologie, Ethnology

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2008
  • Supervisor: PhDr. Alena Křížová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 04:15, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz