Theses 

Zkušenost pedofilů s procesem coming outu: Interpretativní fenomenologická analýza – Bc. Kristýna Janů

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Bc. Kristýna Janů

Diplomová práce

Zkušenost pedofilů s procesem coming outu: Interpretativní fenomenologická analýza

Experience of pedophiles with coming out process: Interpretative phenomenological analysis

Anotace: Cílem diplomové práce je prozkoumat zkušenost nekriminálních pedofilů s vlastním procesem coming outu. Této oblasti nebyla doposud věnována dostatečná pozornost, uskutečněný kvalitativní výzkum je tak explo-rativního charakteru. V teoretické části jsou shrnuty informace týkající se pedofilie, větší prostor je věnován jejím diagnostickým kritériím. Dále jsou zde obsaženy poznatky ohledně vývoje minoritní sexuální identity, stigmatizace a vnějšího coming outu. K oslovení potenciálních participantů bylo využito fóra Československé pedofilní komunity ČEPEK. Výzkumný soubor tvoří pět mužů ve věku 16 až 33 let, kteří se sami identifikova-li jako homosexuální pedofilové. Metodou sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory byly analyzovány za pomoci interpretativní fenomenologické analýzy. Výsledkem je pět identifikovaných témat: „Vývoj pedofilní identity“, „Faktory usnadňující proces coming outu“, „Předsudky“, „Strach“ a „Zkušenost se sebeodhalením“. Možné interpretace, limity a výzkumná doporučení jsou obsahem diskuze.

Abstract: The aim of the master thesis is to explore the experience of non-criminal pedophiles with their coming out process. This topic has not been thoroughly researched yet, the qualitative research I conducted has therefore an explorative character. Theoretical part of the thesis consist of a review of the information about pedophilia, with the emphasis being put on diagnostic criteria. Furthermore, the theoretical part covers the development of sexual identity of minorities, stigmatization and self-disclosure. The participants of the study have been recruited among the members of Czechoslovakian Community of Pedophiles (ČEPEK). The research sample consists of five men between the age of 16 to 33, who have been previously self-identified as pedophiles. The data collection method has been a semistructurized interview. The interviews have been analysed through the method of the interpretative phenomenological analysis. The results identified five main topics: „identity development of pedophiles“, „supportive factors in the proces of coming out“, „prejudice“, „fear“, „self-disclosure experience“. Possible interpretations, limits of the research and various recommendations towards future researchers all together form a discussion.

Klíčová slova: pedofilie, proces coming outu, minoritní sexuální identita, vnější coming out, kvalitativní výzkum, interpreta-tivní fenomenologická analýza, pedophilia, coming out process, sexual minority identity, self-disclosure, qualitative study, interpretative phenomenological analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 01:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz