Theses 

Postavení použitého softwaru v právním systému některých členských států Evropské unie a dle judikatury Soudního dvora Evropské unie – Bc. Daniel Hanslik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniel Hanslik

Bachelor's thesis

Postavení použitého softwaru v právním systému některých členských států Evropské unie a dle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Status of the Used Software in the Legal System of some Member States of the European Union and by the Case Law of the Court of Justice of the European Union

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi prodeje použitého softwaru, kterým se rozumí „další“ prodej rozmnoženiny softwaru prvním oprávněným nabyvatelem. Práce se v této souvislosti zabývá otázkou vyčerpání práv autora na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu, přičemž rozlišuje mezi prodejem rozmnoženiny softwaru na hmotném nosiči a tzv. online distribucí. Práce vychází zejména z právní úpravy evropských směrnic a rovněž zmiňuje úpravu v českém a německém právním řádu. Práce dále čerpá z několika rozsudků německých soudů a podrobně se zabývá nedávným rozsudkem Soudního dvora EU ze dne 03.07. 2012, sp. zn C-128/11, který rozhodoval o předběžné otázce v dané problematice, položené německým soudem.

Abstract: This thesis deals with the possibility of selling the used software, which means the "resale" of a copy of the software by the lawful acquirer. The thesis in this context is concerned with the issue of exhaustion of the author´s rights to distribute the copy of a computer program, distinguishing between the sale of a copy of the software on a physical medium and so called online distribution. This thesis is based mainly on European directives and also mentions Czech and German legislation. The thesis also draws on several judgments of German courts and in detail deals with the recent judgment of the EU Court from 3rd of July 2012, case Number C128/11, which provided the preliminary ruling of the issued questions, referred by the German court.

Kľúčové slová: Použitý software, počítačový program, princip vyčerpání práv, hmotný datový nosič, online distribuce, softwarová licence, volume licence, software, used software, computer program, the principle of exhaustion of rights, physical data carrier, online distribution, software license, volume license

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedúci: JUDr. Radim Charvát, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 6. 2019 22:02, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz