Silvie DOHNALOVÁ

Bakalářská práce

Účetní a daňová problematika malých a středních podnikatelů v rámci konkurzního řízení

Accounting and Tax Issue of Small and Medium-Sized Enterprises within Bankruptcy Proceedings
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat průběh konkurzního řízení u reálných společností, se za-měřením na účetní a daňovou problematiku řízení. V teoretické části práce jsou definovány pojmy drobný, malý a střední podnikatel. Dále je rozebrána problematika insolvenčního řízení, úpadku a způsoby jeho řešení. Detailně je popsán průběh konkurzního řízení a na-stíněna časová souvislost jednotlivých kroků, včetně …více
Abstract:
The aim of my bachelor dissertation is to describe the course of bankruptcy proceedings at real companies with orientation to accounting and tax issues of proceedings. The theoretical dissertation part defines the terms a minor businessman, a small businessman and a middle businessman. Moreover, it deals with issues of insolvency proceedings and bankruptcy as well as with the ways how to solve them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Ředinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOHNALOVÁ, Silvie. Účetní a daňová problematika malých a středních podnikatelů v rámci konkurzního řízení. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe