Theses 

Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody – Jiří Šmach

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná mechanika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Jiří Šmach

Bakalářská práce

Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody

Determination of Hot Spots of Motorcycle Structural Part using FEM and ESPI Method

Anotace: Šmach, J Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pevnosti a pruţnosti, 2015, Vedoucí práce: Halama, R. Tato bakalářská práce se zabývala porovnáním výsledků měření posuvů, deformací i napětí metodou ESPI (Electronic Specie Pattern Interferometry) a výpočtu MKP (Metoda Konečných Prvků) na vybraných praktických aplikacích. Nejdříve bylo provedeno ověření, zda podává MKP a ESPI metoda obdobné výsledky. Ve všech kapitolách se prolíná MKP a ESPI metoda. U vybraných úloh bylo doplněno také analytické řešení, případně měření laserovým profilometrem. Ukázány jsou moţnosti vyuţití metody ESPI pro stanovení elastických konstant materiálu, a to jako náhrada extenzometru, či přímo na reálné součásti, coţ bylo vyuţito přímo pro určení kritického místa konstrukčního dílu motocyklu. Všechny numerické výpočty byly provedeny pomoci MKP v programu Ansys Workbench15.0.

Abstract: Šmach, J Determination of Hot Spots of Motorcycle Structural Part using FEM and ESPI Method: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2015, Thesis head: Halama, R. This bachelor thesis deals of comparing results measurement shift, deformation and stress by ESPI method (Electronic Specie Pattern Interferometry) and calculation by FEM (Finite Element Method) on selected practical applications. First was make verification, whether submitted FEM and ESPI method similar results. In all chapters mingle FEM and ESPI method. At selected tasks was added analytical solution, eventually measurement by laser profilometer. Shown are the possibilities of using ESPI method for assessment elastic constants of material, and not as a substitute extensor, or directly to real components, which was used directly for determinate of Hot Spots of Motorcycle Structural Part. All numerical calculation was making by FEM in program Ansys Workbench 15.0.

Klíčová slova: ESPI, MKP, motocykl, Poissonovo číslo, Youngův modul

Keywords: ESPI, MKP, motorcycle, Poisson’s number, Young’s modulus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Radim Halama
  • Oponent: Michal Šofer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 03:26, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz