Jiří Šmach

Bachelor's thesis

Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody

Determination of Hot Spots of Motorcycle Structural Part using FEM and ESPI Method
Anotácia:
Šmach, J Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pevnosti a pruţnosti, 2015, Vedoucí práce: Halama, R. Tato bakalářská práce se zabývala porovnáním výsledků měření posuvů, deformací i napětí metodou ESPI (Electronic Specie Pattern Interferometry) a výpočtu MKP (Metoda …viac
Abstract:
Šmach, J Determination of Hot Spots of Motorcycle Structural Part using FEM and ESPI Method: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2015, Thesis head: Halama, R. This bachelor thesis deals of comparing results measurement shift, deformation and stress by ESPI method (Electronic Specie Pattern Interferometry …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: Radim Halama
  • Oponent: Michal Šofer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / odbor:
Strojírenství / Aplikovaná mechanika

Práce na příbuzné téma