Theses 

Absolvování individuální odborné praxe – Lukáš Unzeitig

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Lukáš Unzeitig

Bakalářská práce

Absolvování individuální odborné praxe

Individual Professional Practice in the Company

Anotace: Tato práce je výsledkem mé bakalářské praxe ve firmě Rieter CZ s.r.o., kde pracuji na pozici softwarového vývojáře. Náplní této praxe je pracovat na přidělených projektech. \par Na začátku praxe jsem byl prověřen složitější úlohou, která měla ověřit moje nabyté znalosti a především schopnost učit se. Po určitém čase jsem dostal samostatný projekt, který zahrnoval tvorbu a následné testování jednotlivých komponent. Náročnost tvorby těchto komponent postupně rostla od jednoduchých vstupů až po složité a rozsáhlé navigace, grafy apod. Spolu s komponentami jsem tvořil také prezentaci, kde jsem rozebíral konkurenční software a analyzoval jeho nedostatky a výhody a následně navrhl vlastní řešení s připravenými ukázkami.

Abstract: This bachelor thesis is the result of my vocational practice in the firm Rieter CZ s.r.o. (Ltd.) where I am working as a software developer right now. The aim of this practice is to work on assigned projects. \par I was authorised to solve a more sophisticated task at the beginning of my practice for the purpose of checking my gained knowledge and, above all, the ability to learn. After some time I received a separate project, which included the creation and subsequent testing of individual components. The complexity of creating these components increased gradually from simple to complex and extensive navigation, graphs, etc. Besides the above-mentioned I also made a presentation in order to evaluate our competitors’ software. I tried to analyze its drawbacks and advantages and suggested my own solutions accompanied with prepared samples.

Klíčová slova: React, Flux, Rieter, komponenta, canvas, frontend

Keywords: React, Flux, Rieter, component, canvas, frontend

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Marek Běhálek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 02:01, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz