Lukáš Sehnálek

Diplomová práce

Detekce a vizualizace koncentrace plynu pomocí minipočítače

Detection and visualization of gas concentration using a minicomputer
Anotace:
V práci jsou popsané plynové detektory v průmyslu a senzory plynu, které jsou podporovány minipočítači. Při práci s plynem je zde popsána jejich bezpečnost používání. V praktické části je navržena a realizována stanice pro měření a vyhodnocení koncentrace plynu, která se skládá z Raspberry Pi 3B+, senzorů plynů, dotykového displeje pro Raspberry Pi, DPS pro komunikaci mezi senzory a měřicí stanicí …více
Abstract:
This work describes gas detectors in industry and gas sensors, which are supported by minicomputers. When working with gas, their safety in use is described here. In the practical part, a station for measuring and evaluating gas concentration is designed and connected, which consists of Raspberry Pi 3B +, gas sensors, touch screen for Raspberry Pi, PCB for communication between sensors and the measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: Robert Frischer
  • Oponent: Vít Pasker

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Management kvality a řízení průmyslových systémů / Inteligentní řídicí systémy v průmyslu