Theses 

Výměna bubnového výtahu za lanový výtah s bezpřevodovým strojem – Tomáš Kašpárek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Kašpárek

Diplomová práce

Výměna bubnového výtahu za lanový výtah s bezpřevodovým strojem

Drum Lift Replacing for Rope Lift with Gearless Machine

Anotace: Kašpárek Tomáš. Výměna bubnového výtahu za lanový výtah s bezpřevodovým strojem. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2017, 69 s. Vedoucí práce: Ing. Brázda Robert. Ph.D. Diplomová práce se zabývá výměnou bubnového výtahu za lanový trakční výtah s bezpřevodovým strojem. Úvodní část práce obsahuje základní charateristiku výtahů, jejich historii ve světě a v ČR. Dále se nachází rozdělení stanovené normou, rozdělení podle pohonu a popis jednotlivých komponentů, používaných při konstrukci výtahů. Poté je popsán princip bubnových výtahů se strojovnou nad a pod šachtou, na který navazuje popis lanových výtahů s bezpřevodovým strojem. Následuje návrh výměny a výpočet výtahu dle normy ČSN EN 81-1+A3. Nakonec je uvedena volba komponentů a výpočet kotvení. Výkresová dokumentace, přiložená k práci, obsahuje svislé a vodorovné řezy šachtou a strojovnou a také výrobní dokumentaci roštu stroje.

Abstract: Kašpárek Tomáš. Drum Lift Replacing for Rope Lift with Gearless Machine. Master´s thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institut of Transport, 2017, 69 p. Thesis head: Ing. Brázda Robert. Ph.D. The master´s thesis deals with Replacing Drum Lift for Rope Lift with Gearless Machine. The opening part contains basic characteristic of elevators, their history in the World generally and in Czech Republic. Further part distributes types of Lift by Norm, by types of drive and describes components, used for Lift design. In the next part is described principle of drum lifts with machine room above or under the well and also the principle of rope lifts with gearless machine. The following is a design of replacement and calculation by Norm ČSN EN 81-1+A3. Finally, the choice of components and the Anchoring calculation are given. Drawings attached to this thesis, contains vertical and horizontal cross-sections through the well and machine room and also drawing of the machine frame.

Klíčová slova: Osobní výtah, trakční výtah, bubnový výtah, modernizace, TOV 320

Keywords: Passanger lift, traction lift, drum lift modernization, TOV 320

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Robert Brázda
  • Oponent: Zdeněk Klus

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz