Theses 

Člověk a společnost v díle H. Arendtové a K. R. Poppera – Bc. Veronika Lajčáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Lajčáková

Diplomová práce

Člověk a společnost v díle H. Arendtové a K. R. Poppera

Man and Society in the Work of H. Arendt and K. R. Popper

Anotace: Tato práce je primárně věnována zcela výjimečné osobnosti 20. století, původně německé myslitelce Hannah Arendtové. Cílem je představení jejích názorů na člověka a společnost. Její dílo je odpovědí na výzvu krize moderního věku k revizi dosavadních stereotypů. Zkoumá podstatu lidské podmíněnosti a představuje komplex lidských aktivit – vita activa, tvořený prací, zhotovováním a jednáním. Posledně zmíněné se uskutečňuje ve veřejném, resp. politickém prostoru a jedině v něm lze naplňovat vlastní podstatu svobody, přičemž obě kategorie jsou současně podmíněny faktem lidské plurality. Trhlina moderních dějin pramenící z krize autority, pojetí svobody, rozpadu národního státu a vzniku masové společnosti nakonec vyústila ve vznik zcela nového fenoménu v 20. století s názvem totalitarismus. V tom smyslu je pojetí H. Arendtové komparováno se základními východisky otevřené a uzavřené společnosti K. R. Poppera. Základní demarkační body lze nalézt v rozdílném přístupu k zakotvení samotného pojmu (pro H. Arendtovou jde o zcela nový jev; kdežto Popper analyzuje historicismus jako jeho základ, a v tom smyslu se jedná o jev historický) a také odlišný způsob analýzy samotné (H. Arendtová vychází z praktických zkušeností nacismu a bolševismu, kdežto Popper analyzuje teoretické koncepce tak, jak se objevily v dílech několika myslitelů). Společným ovšem zůstává boj proti dogmatismu, potlačování svobody a racionality a apel k institucionálnímu zakotvení možnosti svobodného jednání. Co se týká metody, Popper je celoživotně veden kritickým racionalismem, který je implicitně vlastní i myšlení H. Arendtové. Nicméně pokud chceme pojmenovat její celoživotní přístup, nejlépe jej lze vystihnout slovy „snaha porozumět“ a přispět svým názorem do pluralitní diskuse, která může hledat nová řešení.

Abstract: This thesis is dedicated to an extraordinary personality of 20th century, originally German thinker Hannah Arendt. Primary we focuse on her conception of man and society. Her work presents an answer to challenge for revision of present stereotypes, which rises from the crises of modern age. She envisages the human condition and analyses three funadamental human activities (vita activa): labour, work and acting, which are interconnected. Only the activity of acting, which means public (politic) acting, can upgrade own humanity and realize the freedom. Modern crisis of authority, freedom and rise of mass society lead in 20th century in formation the wholly new phenomenon of totalitarianism. In that sense we compare the basic data of her conception of totalitrarianism with the Popper´s analyses of hisotricism and his theory of „open“ and „closed“ society.

Klíčová slova: lidská podmíněnost, jednání, svoboda, autorita, krize kultury, masová společnost, totalitarianismus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz