Jan Fidler

Bachelor's thesis

Vyhodnocení provozu a údržby požární techniky typu CAS u jednotek HZS ČR na Územním odboru Kutná Hora

Evaluation of the Operation and Maintenance of Fire-fighting Equipment of the CAS Type with the Units of the Fire Protection Department of the Territorial Department Kutná Hora
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním a vyhodnocováním dat týkajících se provozu a údržby cisternových automobilových stříkaček nasazených u jednotek požární ochrany HZS Středočeského kraje na ÚO Kutná Hora za období 2010 až 2017. Práce obsahuje charakteristiku zájmové oblasti a vozidel, kterým je věnována pozornost i kapitolu s údaji o obměně vozového parku. Další kapitoly se zaměřují na současný …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the processing and assesment of the data gathered from 2010 – to 2017 from the operations and maintenance of fire trucks. Those are managed by the fire protection units of the fire brigades in the Territorial Department Kutna Hora located in the Central Bohemian Region. The study covers the pertinent characteristics of the fire brigade area as well as monitored trucks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Ladislav Jánošík
  • Reader: Pavel Říha

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava