Theses 

Interní komunikace v konkrétní firmě – Mgr. Michaela Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Mgr. Michaela Novotná

Diplomová práce

Interní komunikace v konkrétní firmě

An internal communication in concrete company

Anotace: Interní komunikace je velmi důležitou součástí mezilidských vztahů a doprovází nás od sféry školní až po sféru pracovní. Jsou to právě firmy a organizace, které si v dnešní době začínaje stále více uvědomovat důležitost komunikace uvnitř podniku, tedy komunikace interní. Jako cíl mé diplomové práce jsem si stanovila, zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, jak zaměstnanci a vedení vnímají momentální nastavení interní komunikace ve firmě. V teoretické části jsem se nejdříve věnovala pojmu interní komunikace, následně jeho úzké propojení s firemní kulturou a manažery ve společnosti. Dále jsem přešla ke stanovení základních podmínek fungování interní komunikace, jejích cílů a jednotlivých bariér, které mohou být příčinou špatného fungování komunikace uvnitř firmy. Tyto kapitoly jsem operacionalizovala a vytvořila dílčí výzkumné otázku spolu s indikátory měření. Pro analytickou část jsem použila kombinaci kvalitativní a kvantitativní metody, dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů. I přesto, že výsledky výzkumného šetření vyšly pozitivně, našly se konkrétní oblasti, ve kterých je potřeba nastavit pravidla fungování nebo možná zlepšení. Tyto hrozby nefunkční interní komunikace a možná doporučení pro zlepšení jsem ve své práci uvedla také.

Abstract: Internal communication is a very important part of human relationships and accompanies us from sphere of school to sphere of work. It is the companies and organizations that today are increasingly aware of the importance of communication inside the company, therefore internal communication. As the aim of my thesis I have set answer the main research question of how employees and management perceive the actual setting of internal communication inside the company. In the theoretical part, I first focused the concept of internal communication, then its close links with the corporate culture and managers in the company. Then I moved to establish baseline conditions for the functioning of internal communication, its objectives and individual barriers, which may cause malfunctioning of communication within the company. These chapters I operationalized and created a particular research question, along with indicators of measurement. For the analytical part, I used a combination of qualitative and quantitative methods, questionnaires and interviews. Even though the results of the research found to be positive, there were some specific areas in which is necessary to set the rules of operation or improvement. These threats dysfunctional internal communication and possible recommendations for improvement in my work also introduced.

Klíčová slova: interní komunikace, podmínky fungování interní komunikace, komunikační kanály a prostředky, internal commucation, conditions for the functioning of internal communication, communication channels and instruments

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 02:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz