Tereza KLIKOVÁ

Master's thesis

Bloomova taxonomie jako předpoklad tvorby testových úloh ve výuce dějepisu

Bloom's taxonomy as a prerequisite for the creation of test tasks in history teaching
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá správnou tvorbou didaktických testů na základě Bloomovy taxonomie. Diplomová práce nabízí detailní rozbor Bloomovy taxonomie a její revidované podoby. V práci jsou popsány obě podoby Bloomovy taxonomie včetně pramenů zabývající se taxonomií v českém prostředí. Dále se práce zaměřuje na práci s taxonomickou tabulkou. Práce zahrnuje ukázky využití taxonomie v rámci výuky …more
Abstract:
The master´s thesis deals with the coorect creation of didactic tests based on Bloom´s taxonomy. The master´s thesis offers detailed analysis of Bloom´s taxonomy and its revised version. The thesis describes both forms of Bloom´s taxonomy including sources dealing with taxonomy in the Czech surroundings. Next part of the thesis focuses on working with taxonomic table. The thesis includes examples of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 10. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLIKOVÁ, Tereza. Bloomova taxonomie jako předpoklad tvorby testových úloh ve výuce dějepisu. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta