Bc. Pavel Kubíček

Master's thesis

Využití dat dálkového průzkumu Země v agendě obce s rozšířenou působností

Use of remote sensing data on the agenda of the municipality with the enlarged scope of authority
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jaké jsou možnosti využití volně dostupných satelitních dat vhodných pro využití na malém území, což je v tomto případě správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim, a vytvořit mapovou aplikaci, která bude poskytovat výsledné tematické mapové vrstvy. V práci je teoreticky definováno, co je to dálkový průzkum Země (DPZ), jaké jsou možnosti využití dat …more
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to find out what are the possibilities of using freely available satellite data suitable for use in a small area, which in this case is the administrative district of the municipality Kuřim, and to create a map application that will provide the resulting thematic map layers. The thesis theoretically defines what is remote sensing (RS), what are the possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Cartography and geoinformatics / Cartography and geoinformatics