Andrea Budeciusova

Bachelor's thesis

Motivace a odměňování zaměstnanců

Motivation and remuneration of employees
Abstract:
Práce je zaměřena na zjištění podstaty motivace zaměstnanců ve zvoleném hotelovém řetězci, analýzu důležitosti jednotlivých motivačních prostředků a přístupů jejich nadřízených k této problematice. Analýza a komparace je provedena na základě informací, získaných z anonymního dotazníkového šetření a rozhovorů s manažery. Samotná práce je rozdělená do tří částí. Teoretická část, která vysvětluje základní …more
Abstract:
The work focuses on the nature of employee motivation in the selected hotel chain, analysis of the importance of motivation and access their managers on this issue. The analysis and the comparison is based on information obtained from anonymous questionnaires and interviews with managers. The work itself is divided into three parts. The theoretical part that explains basic concepts such as motivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2013
  • Supervisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze