Tomáš Svatý

Diplomová práce

Využití popílku jako vedlejšího energetického produktu při záchranářské a komerční činnosti

Use of fly ash as a by-product of energy in rescue and commercial activities
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá technologií a vznikem produktů fluidního spalování v kladenské teplárně, jako druhotných surovin. Ty jsou následně, po splnění zkušebních certifikačních požadavků využívány jako vedlejší energetické produkty. Dále se věnuje složení a úrovním využívání jak známých směsí, tak tvorbě nových možných směsí, které využívají ověřených a kvalitních vlastností úletového popílku …více
Abstract:
This thesis deals with technology of fluidized bed combustion and its production of secondary waste materials in Kladno heating plant. After successful certification, they are used as energy by – products. It is also dedicated to measuring ingredients and useability levels of known mixtures as well as creating of a new possible mixture samples, which shares properties of coal fly ash. Possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2021
  • Vedoucí: Iva Janáková
  • Oponent: Zuzana Viestová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava