Theses 

Evil Media a umění nových médií – Bc. Petra Galušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Bc. Petra Galušková

Bakalářská práce

Evil Media a umění nových médií

Evil Media and New Media Art

Anotace: Bakalářská práce Evil Media a umění nových médií se zabývá konceptem zlých médií ve vztahu k uměleckému vyjádření. Definice pojmu je založena na rozboru komunikace člověk-stroj a její technické nedokonalosti, která vytváří prostor pro manipulaci s daty. V první části se zaměřuje na předchůdce zlých médií a kontext vzniku pojmu. Dále rozebírá softwarové možnosti médií, konkrétně stratagemata, která se vyskytují v rámci každodenní digitální komunikace. Pro jasnější představu, jak tyto lsti ovlivňují příjemce je pojem definován v historii argumentace, neboť z ní vychází. Druhá část práce vztahuje problematiku do společensko-kulturního prostředí. V uměleckých dílech tak lze najít některá stratagemata, který byla určená mediálními kritiky. Komplexní definice pojmu zahrnuje teorii a praxi digitální kultury, čímž minimalizuje jejich stanované hranice.

Abstract: Bachelor thesis Evil Media and New Media Art deals with concept evil media in relation to artistic expression. Definition of the term is based on the analysis of the communication between human-machine and its technical imperfection, which creates space for data manipulation. The first part focuses on the predecessor of evil media and context of formation the concept. Further analyses the software media options, specifically stratagems that occur in daily digital communication. For a clearer idea how these stratagems affect recipient is term defined in history of argumentation because is based on it. The second part relates to the issue of socio-cultural environment. In works of art it can be found some stratagems which were specified by media critics. A comprehensive definition includes the theory and practice of digital culture, thereby it minimizing their camp boundaries.

Klíčová slova: zlá média, Matthew Fuller, Andrew Goffey, stratagemata, šedá média, Evil Media Distribution Centre, manipulace s daty, eristická dialektika, evil media, stratagems, grey media, manipulation with data, eristic dialectic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz