Theses 

Muzeum hrou : vzdělávací programy Městského muzea a galerie Vodňany – Bc. Jitka Velková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jitka Velková

Master's thesis

Muzeum hrou : vzdělávací programy Městského muzea a galerie Vodňany

Museum by play : educational programmes at the Town museum and gallery Vodňany

Abstract: Cílem předkládané práce je vytvořit nabídkový soubor vzdělávacích programů pro vzdělávací a poznávací činnost pro školy a veřejnost v Městském muzeu a galerii Vodňany. Byla stanovena teoretická východiska pro výchovně vzdělávací úlohu muzea jako instituce, která jsou řešena v kontextu procesu celoživotního vzdělávání celé současné společnosti a z pohledu nutnosti budování vazeb ke kulturně historickému dědictví regionu. Dále byla stanovena teoretická východiska pro tvorbu vzdělávacích muzejních programů. Byly posouzeny možnosti spolupráce muzea a školy a možnosti městského muzea při profesionálním řešení a zvládání edukačních výstupů. Dále byl nastíněn výčet obecných i konkrétních cílů a použitých metod při tvorbě a následné realizaci muzejních programů. A to vzhledem k dosahování cílů Rámcových vzdělávacích programů v součinnosti s různými stupni školské výchovně vzdělávací soustavy. Vytvořený a zčásti realizovaný soubor vzdělávacích programů pro vodňanské muzeum a galerii tvoří stěžejní část práce. Předloženo je deset programů, které jsou rozděleny do tří skupin. První skupinu tvoří školní programy určené k realizaci v prostoru expozice Rybářská tradice ve Vodňanech. Druhá skupina zahrnuje školní programy, které využívají možnosti expozice městské galerie a jejího zázemí. Ve třetí skupině jsou prezentovány vzdělávací programy pro různé skupiny z řad návštěvnické veřejnosti. Jedná se o program určený seniorům s omezenou pohyblivostí, dále program soustředící se na středoškoláky i na dospělou veřejnost a projekt pro rodiny. Nedílnou součástí jednotlivých vzdělávacích programů jsou pracovní listy.

Abstract: The aim of this work is to provide the offer set of educational programs for educational and learning activities in The Town Museum and Gallery Vodňany for schools and public. There were determined the theoretical way outs for an educational role of The Musem as the institution. They are solved in the context of the all-life educational process in the whole society and from the point of view of the necessity for building the links with the cultural historical region inheritance. There were also determined the theoretical way outs for the cereation of museum educational programs. Next the possibilities of cooperation between The Museum and schools and the possibilities of The Town Museum for professional solution and educational programs mastering were considered. You can find the list of general and particular aims and applicated methods for creation and realization of museum programs. They were taken into account according to the aims of The Frame Educational Programs in connection with the different grades of our school educational system. The final and partly realized set of educational programs for Vodňany Museum and Gallery is the backbone of this work. There are ten programs which are divided into three groups. The first group consists of the school programs which could be realized in the exposition Fishing Tradition in Vodňany. The second group involves the school programs making use of the town gallery exposition and its background. The educational programs for various groups of visitors are presented in the third group. It is the program for the elderly with limited movement abilities, the program centered in high-school students and adult public as well and the family project. Practice sheets are the integral part of the particular educational programs.

Keywords: muzeum a škola, museum and school, muzejní vzdělávací programy, museum educational programs, muzejní pedagogika, museum pedagogy, proces celoživotního vzdělávání, the all-life educational process, kulturně historické dědictví, the cultural historical inheritance, pracovní listy, practice sheets

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Lenka Mrázová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 08:13, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz