Václav Dobeš

Bakalářská práce

Možnosti a použití CMS WordPress

Possibilities of CMS WordPress
Anotace:
Cílem práce je popsat novinky z oblasti web designu, především tedy rezponzivní návrh webové stránky, se zaměřením na redakční systém WordPress. Dále pak popsat postup při návrhu moderních šablon pro WordPress, a to jak samostatně, tak s využitím dalších frameworků s detailnějším zaměřením na framework Bootstrap. Šablona podporuje novou verzi jazyka HTML, tedy HTML5 a vlastnosti CSS3, a je na ní nastíněn …více
Abstract:
The objective of the work is to describe web design news, especially the responsive web page draft, focusing on the WordPress content management system. In the next part will be description of the process of designing modern WordPress templates, both independently and using other frameworks with a more detailed focus on the Bootstrap framework. The template supports a new version of HTML, HTML5, CSS3 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Němec
  • Oponent: Michal Radecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava