Theses 

The life cycle of party pledges in Czech coalition governments – Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Doctoral thesis

The life cycle of party pledges in Czech coalition governments

The life cycle of party pledges in Czech coalition governments

Anotácia: Dizertační práce je teoreticky ukotvena v modelu stranického mandátu, který předpokládá, že politické strany usilují o naplnění politik slíbených voličům v předvolebních programech. Teoretická část práce představuje model stranického mandátu a předkládá očekávání o slabším naplňování mandátu v nových demokraciích střední a východní Evropy. Práce představuje empirický přístup k výzkumu naplňování stranického mandátu, tzv. závazkový přístup, v jehož rámci jsou z volebních programů stran extrahovány objektivní sliby a je zkoumáno jejich naplňování. Předpokladem závazkového přístupu je, že více naplněných slibů znamená lepší naplnění stranického mandátu. Práce rozšiřuje zájem závazkového přístupu na subjektivní sliby, spojuje jejich využívání s teoriemi strategické vágnosti a palčivostí tématu. Upozorňuje na možnou strategii stran používat subjektivní sliby v individuálně méně palčivých tématech a v obecně palčivých tématech, která jsou pro stranu nebezpečná. Upozorňuje také na motivaci některých typů stran formulovat spíše subjektivní sliby. Cílem práce je testování modelu stranického mandátu v České republice, zaměřuje se také na možné strategie stran spojené se subjektivními sliby. Práce je zaměřena na tři fáze životního cyklu slibů – formulace slibů v programech, přijímání slibů do koaliční smlouvy a jejich reálné naplňování. Empirická část práce je založena na rozsáhlé analýze programových slibů českých stran ve třech volebních obdobích (2006-2017). Ve třech empirických kapitolách následně formulovány a testovány hypotézy o chování stran v každé ze tří fází života slibů. Každá kapitola formuluje hypotézy spojené s vlivem individuální a obecné palčivosti tématu na závisle proměnnou, zároveň jsou formulovány a testovány hypotézy obvykle testované v rámci závazkového přístupu. Analýza v každé kapitole využívá víceúrovňovou logistickou regresi. První kapitola analyzuje sliby parlamentních a neparlamentních stran, ve druhé a třetí kapitole jsou testovány sliby vládních stran. K důležitým zjištěním práce patří jednak informace, že strany formulují čtvrtinu slibů v programech objektivně, míra objektivity se liší v jednotlivých tématech i mezi stranami (parlamentní a větší strany formulují sliby vágněji než parlamentní a menší strany, podnikatelské strany formulují program objektivněji než tradiční strany). Dále jsou strany schopné prosadit průměrně 27,5% slibů do koaličních smluv, míra schopnosti prosadit sliby v čase rostla. Výsledky ukazují, že strany preferují prosazování objektivních slibů. Strany průměrně prosadily 32% objektivních slibů. Tento výsledek je nižší než v koaličních vládách etablovaných demokracií, může však být částečně vysvětlen častým rozpadem vlád. Obvykle potvrzované proměnné (konsenzuální slib, status quo slib atd.) fungují stejně jako v etablovaných demokraciích. Důležitým zjištěním je nepotvrzení efektu individuální palčivosti v žádné z fází životního cyklu stran. Analýza však celkově ukazuje na podobné, i když méně úspěšné naplňování stranického mandátu českými stranami.

Abstract: The dissertation thesis is theoretically rooted in the party mandate model that expects that parties aim to enact the policies that they promised in their election manifestos. The theoretical part introduces the party mandate model and presents the assumption about weaker mandate fulfilment in new Central-Eastern European countries. The thesis introduces the empirical approach to party mandate model, the pledge approach, where the objective pledges are extracted from party manifestos and their fulfilment is investigated. The assumption of the pledge approach is that more fulfilled pledges mean better mandate fulfilment. The thesis extends the interest of the pledge approach to subjective pledges, connects them to theories of strategic ambiguity and issue saliency. It is noted that parties possibly use subjective pledges in their less salient issues, and in the generally salient issues that are dangerous for those parties. Also, the possible motivation of some party types to formulate rather subjective pledges is mentioned. The aim of the thesis is the test of the party mandate model in the Czech Republic. It is also concerned with possible strategies of parties regarding subjective pledges. The thesis is focused on three phases of the pledge life cycle. Each chapter formulates the hypotheses connected to the effect of individual and general saliency on the dependent variable. As well, the hypotheses usually tested in the pledge approach are formulated. The analysis in each chapter utilizes the multilevel logistic regression. The first chapter analysis pledges of parliamentary and non-parliamentary parties, in the second and third chapter, the pledges of government parties are analyzed. Parties formulate a quarter of objective pledges on average, the range of objective pledges varies in individual issues and between parties (bigger and parliamentary parties tend to have more subjective pledges, entrepreneur parties tend to have more objective pledges contrary to traditional party types. Parties are, on average, able to adopt 27.5% of their pledges into coalition agreements, the success rate of adoption increased in time. Parties prefer adoption of objective pledges. On average, parties fulfilled 32% of their objective pledges. The result is lower than usual for coalition parties in established democracies. However, it can be partially explained by the short lifespan of governments. The usually supported variables (consensual pledge, status quo pledge, etc.) work in an expected way as in established democracies. Among the important findings is the non-support for the effect of individual saliency of an issue in any phase of pledge life cycle. The analysis, however, generally points to the similar, even when less successful mandate fulfilment of Czech parties.

Keywords: party mandate model, pledge approach, quality of democracy, Czech political parties, manifestos, subjective pledges, strategic ambiguity, coalition agreement, pledge fulfilment

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 09:04, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz