Jakub Babilon

Bakalářská práce

Analýza a návrh IS pro oddělení servisních činností při JTA – Holding, spol. s r.o.

Analysis and Design of IS for Service Department of JTA-Holding Company
Anotace:
Tato práce seznamuje s principy a postupy strukturované analýzy informačních systému. Metoda je využita pro vytvoření modelu strukturované analýzy pro modul informačního systému servisní řízení činnosti při JTA–Holding,spol. s.r.o. pomocí CASE Studia 2, která bude využita pro budoucí implementační fázi tohoto modulu.
Abstract:
This work introduces to principles and practices of structured analysis of information systems. The method is used to model the structural analysis module of the information system for service management activities at JTA-Holding, Ltd. with using CASE Studio 2, which will be used for future implementation phase of this module.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Dagmar Létavková
  • Oponent: Aleš Lyčka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management