Theses 

Možnosti ovlivňování lidského faktoru při zajišťování BOZP – Pavel Smidžár

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů

Pavel Smidžár

Bakalářská práce

Možnosti ovlivňování lidského faktoru při zajišťování BOZP

Possibilities of Influencing a Human Factor in OSH Ensuring

Anotace: SMIDŽÁR, P. Možnosti ovlivňování lidského faktoru při zajišťování BOZP. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU, 2010.Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku spolehlivosti lidského faktoru v pracovním prostředí a na možnosti jeho ovlivňování. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, např. chyba, typy chyb, lidský faktor nebo spolehlivost lidského faktoru. Jsou zde uvedeny některé metody, které slouží k posuzování a zvyšování spolehlivosti lidského činitele. Následující stránky jsou podrobněji zaměřeny na oblast stresu, druhy stresů a jednotlivé stresory, které mohou na člověka v pracovním prostředí působit. Je zde uvedeno také porovnání politiky BOZP ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a v některých jiných tuzemských i zahraničních společnostech. V závěru této práce je uvedena statistika úrazovosti ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., návrhy a opatření na vyšší zapojení člověka v oblasti BOZP a na snížení úrazovosti.

Abstract: SMIDŽÁR, P. The Possibilities of Influence Human Factor during OH&S Keeping. The Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB TU, 2010This bachelor thesis is focused on the reliability of the human factor at work and the possibility of his influence.The theoretical part describes concepts such as error, error types, the human factor or reliability of the human factor. Here are some of the methods used for assessing and improving the reliability of the human factor. The following sites are more focused on stress, stress and various types of stressors that can affect a man at work act. There is also provided for comparison of OH&S policies in ArcelorMittal Ostrava and certain other domestic and foreign companies. In conclusion, this work is given statistic accident in ArcelorMittal Ostrava, proposals and measures for greater involvement in human health and safety and reduce accidents.

Keywords: lidská chyba, lidský faktor, spolehlivost, stres, human error, human factor, reliability, stress

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Roman Dubový
  • Oponent: Oldřich Sucharda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 09:25, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz