Bc. Petra Weissová

Diplomová práce

Financovanie podnikovej sociálnej politiky a kolektívne zmluvy

Financing of Corporate Social Policies and Collective Agreements
Abstract:
The submitted Diploma thesis deals with the issue of social policies provided in the form of social care. The theoretical part focuses on sources on which social policy draws, from which it develops and from which it derives its purpose. An important area in the theoretical part of this paper is description of international sources of labor law, legal pro-visions of the Slovak Republic and the position …více
Abstract:
the situation in theory and in practice, which resulted in findings on which suggestions how to improve the social policies of Chemosvit FOLIE, a. s. have been made.
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou sociálnej politiky poskytovanej formou sociálnej starostlivosti. Teoretická časť je zameraná na východiská súvisiace so vznikom, vývojom a významom sociálnej politiky. Dôležitou oblasťou teoretickej časti práce je popis medzinárodných prameňov pracovného práva, právnych noriem Slovenskej republiky a postavenie Medzinárodnej organizácie práce. Problematika …více
Abstract:
obí vzniku firmy a v súčasnosti boli splnené ciele diplomovej práce z pohľadu teórie a praxe, ktorými sú výsledky, zistenia a návrhy v oblasti sociálnej politiky spoločnosti Chemosvit FOLIE, a. s..
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  • Oponent: JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance