Dalibor Kunc

Bakalářská práce

Návrh koncového efektoru průmyslového robotu pro manipulaci s výrobkem

Desing of Terminal Efector of Industrial Robot for Handling with Product
Anotace:
V této bakalářské práci je řešen konstrukční návrh koncového efektoru (chapadla) pro manipulaci s dlouhými hliníkovými odlitky. Důvod konstruování je, že žádný výrobce nenabízí efektor vhodný pro tuto manipulaci, která navíc zahrnuje i natáčení objektu manipulace. V práci se nachází rozdělení efektorů podle studijní literatury, rozdělení efektorů podle součastného trhu, upřesnění požadavků ze strany …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a design construction of an end effector gripper for the manipulation with long aluminiumcastings. The reason for this construction is that no producer supplies an effector suitable for this manipulation which in addition to it involves turning manipulation object. The thesis presents effectors as they are dealt in technical bibliography, division of effectors according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Tomáš Kubín
  • Oponent: Tomáš Rӧssner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení