Theses 

Systém odměňování s vazbou na výkon úředníka v podmínkách státní a veřejné správy městského úřadu) – Bc. Tomáš NEZMEŠKAL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš NEZMEŠKAL

Diplomová práce

Systém odměňování s vazbou na výkon úředníka v podmínkách státní a veřejné správy městského úřadu)

The system of remuneration linked to performance in terms of official government and public administration (municipal office)

Anotace: Teoretická část práce popisuje a vysvětluje způsob hodnocení a odměňování zaměstnanců v podmínkách státní a veřejné správy a zároveň představuje možnosti procesního přístupu k řízení těchto organizací, který ve svém důsledku umožňuje hodnotit zaměstnance nejen na základě zákonných norem, nýbrž i na základě vhodně aplikovaných motivačních nástrojů a skutečně dosahovaných výsledků. Základním nástrojem pro měření personálního výkonu je aplikaci metody Balanced Scorecard (BSC), která je nástrojem řízení, s jehož pomocí lze převést strategii organizace do měřitelných cílů. Následným krokem je tvorba kompetenčních modelů, které jsou přímo navázány na systém odměňování. Praktická část práce popisuje realizaci projektu zavedení motivačního systému hodnocení a odměňování do praxe Městského úřadu Moravská Třebová, v jehož prostředí byly tyto postupy v současné době aplikovány. Přílohami práce jsou ukázky autentických dokumentů a výstupů z projektu.

Abstract: The theoretical part describes and explains the method of evaluation and remunerated employees in terms of state and public administration, and also represents the possibility of a process approach to management of these organizations, which in turn allows you to evaluate employees based not only on legal standards, but also on the basis of appropriate Applied motivational tools and actual achievement. The basic tool for measuring HR performance is application of the method Balanced Scorecard (BSC), which is a management tool, with which you can convert an organization's strategy into measurable goals. The subsequent step is to create competency models that are directly linked to the remuneration system. The practical part describes the project implementation of the incentive system for evaluating and rewarding experience in the Municipal Office Moravská Třebová in the environment, these procedures currently applied. Thesis appendices are examples of authentic documents and outputs from the project.

Klíčová slova: Balanced Scorecard, kompetence, kompetenční model, městský úřad, motivační systém, odměňování, podnikový proces, pracovní motivace, pracovní výkon, procesní přístup, státní správa, strategie odměňování, strategie organizace, systém hodnocení, veřejná správa, zákon

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 19. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

NEZMEŠKAL, Tomáš. Systém odměňování s vazbou na výkon úředníka v podmínkách státní a veřejné správy městského úřadu). Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:27, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz