Jakub Hvězda

Master's thesis

Interakce okružní křižovatky a světelně řízeného přechodu pro chodce

Roundabout and Signalized Crosswalk interaction
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Interakce okružní křižovatky a světelně řízeného přechodu pro chodce“ je zkoumání míry ovlivnění provozu v okružní křižovatce poptávkovým přechodem pro chodce, realizovaným v blízkosti okružní křižovatky. Prověřována byla zejména vzdálenost mezi křižovatkou a přechodem pro chodce a zejména podmínky, za kterých nedochází k ovlivnění provozu v okružní křižovatce. V rámci práce …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis named „Roundabout and Signalized Crosswalk interaction“ is research of the amount of values influencing the traffic behaviour in roundabout area. The primary value that was checked is distance between intersection and pedestrian crossing and especially conditions in which the traffic behaviour is not influenced in roundabout. Within the frame of this work was done …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2018
  • Supervisor: Václav Škvain
  • Reader: Josef Laža

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava