Aneta ZELENÁ

Bakalářská práce

Nabokovův Humbert Humbert v Lolitě versus vypravěč v Čarodějovi: Prozkoumání jejich postojů k hlavním postavám, čtenářům a k sobě samým

Nabokov's Humbert Humbert in \kur{Lolita}Versus the Narrator in \kur{The Enchanter:}An Exploration of Their Approaches to the Main Characters, Readers and Themselves
Abstract:
This Bachelor Thesis discusses two works by Vladimir Nabokov, more exactly the approach of their narrators to other characters in the books and it compares them. The thesis begins with the summary of Nabokov's works, basic information about The Enchanter and Lolita and its critical view. In the next chapter, the characters and their relationships towards the narrators and between them are analysed …více
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o dvou dílech Vladimira Nabokova, přesněji řečeno o přístupu jejich vypravěčů k dalším postavám knih a srovnává je. Práce začíná souhrnem Nabokových děl, základními informacemi o Čaroději a Lolitě a kritickým pohledem na ni. V další části jsou rozebrány postavy děl a jejich vztahy k vypravěčům a také mezi sebou. Poslední kapitola se věnuje podobnostem a rozdílům ve vztazích …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Fonfárová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENÁ, Aneta. Nabokovův Humbert Humbert v Lolitě versus vypravěč v Čarodějovi: Prozkoumání jejich postojů k hlavním postavám, čtenářům a k sobě samým. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi