Martina Koutná

Diplomová práce

Metadatový profil pro Český statistický úřad

Metadata Profile for Czech Statistical Office
Anotace:
Táto diplomová práca popisuje návrh na vytvorenie metadatového profilu v súlade so smernicou INSPIRE a normou ČSN EN ISO 19115. Prvá čásť je teoretická, ktorá vychádza zo spracovanej literatúry a noriem. V úvode sú popísané základné pojmy a metainformačné systémy, ktoré sa vyskytujú v Českej republike. Základom pre vytvorenie metadatového profilu je smernica INSPIRE a norma ČSN EN ISO 19 115, preto …více
Abstract:
This diploma thesis describes a proposal to create the metadata profile in accordance with the INSPIRE directive and standard ISO 19115. The first part is theoretical, based on an applied literature and standards. The introduction describes the basic concepts and meta-information systems that exist in the Czech Republic. The basis for creating metadata profile is INSPIRE directive and standard ISO …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Jan Růžička
  • Oponent: Zdeňka Udržalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava