Nina Hlava

Diplomová práce

Zkoumání vlastního těla -American tap dance

American tap dance - My own experiences

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem a tradicí amerického tance, který se nazývá "Tap". Autorka této magisterské práce přidává své osobní zkušenosti a vyjadřuje se ve formě vypravuicí. Vzhledem k tomu, že tento druh tance vznikl ve Spojených Státech, zaměřila se autorka především na americké tanečníky a choreografy. Část této práce je věnována technice a terminologii amerického Stepu, která je průběžně …více
Abstract:
The following Magister Diploma work is about the evolution and traditon of the American dance called "Tap" With the addition of the personal experiences of the author, this work is written like a report in the first person narrative. Because of the fact that this kind of dance was founded in the United States, the focal point is given to American dancers and choreographers. It also will inform the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Petr Zámostný
  • Oponent: Noemi Zárubová-Pfeffermannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Taneční umění / Nonverbální a komediální divadlo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.