Pavel Bulawa

Bakalářská práce

Měření emise hluku obráběcích strojů

Measurement of the Noise Emission of Machine Tools
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na měření emisí hluků obráběcích strojů. V práci jsou popsány základní vlastnosti zvuku a šíření zvuku v prostředí. Dále je popsán hluk jako takový a jeho vliv na lidský sluchový orgán člověka. Také obsahuje preventivní opatření proti hluku. Uvádí legislativní požadavky pro měření emisi hluků obráběcích strojů. Popsán je také použitý měřicí přístroj na hluk a obráběcí stroj …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on measuring noise emissions of machine tools. The thesis describes the basic properties of sound and sound its spreading in the environment. It also describes what sound is and what influence does it have on human organ of hearing. Further, it contains preventive measures against noise. The thesis mentions legislative requierements for measuring noise emissions of machine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Jana Petrů
  • Oponent: Robert Čep

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava