Iveta Frömlová

Diplomová práce

Využití střevlíků (Coleoptera: Carabidae) jako bioindikátorů při hodnocení potenciálních enviromentálních rizik odvalů po těžbě olověno-zinkových rud (Nová Ves u Rýmařova)

Use of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) as a bioindicators in assessing the potential environmental risks of dumps after the mining lead-zinc ores (Nová Ves near the town of Rýmařov)
Anotace:
ANOTACE Tato práce je zaměřena na využití střevlíkovitých brouků (Carabidae) jako bioindikátorů při hodnocení potenciálních rizik v posthornické krajině. Hlavní cíle práce jsou zhodnocení stavu společenstva střevlíkovitých brouků pomocí soustavného monitoringu v zájmovém území. Dalším cílem je posouzení vlivu vybraných ekologických faktorů na výskyt střevlíků ve studovaném území. Podstatným cílem je …více
Abstract:
ABSTRACT This thesis is focused on the use of ground beetles (Carabidae) as a bioindicators in the assessing of potential risks in postindustrial landscape. The main purposes of this thesis are to assess the communities of ground beetles through a continuous monitoring in this area. Another purpose is to assess the impact of selected environmental factors on the occurrence of ground beetles in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Peter Andráš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství