Lukáš Havelka

Bakalářská práce

Přenos tepla radiací při požární ochraně staveb

Heat Transfer by Radiation in Fire Protection of Buildings
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přenosu tepla při požáru, zejména pak přenosem tepla radiací, způsoby určení odstupových vzdáleností a negativními účinky požáru na unikající osoby. Práce je rozdělena na několik částí. V prvních dvou částech práce je popsáno základní rozdělení požárů, popis podmínek potřebných k jeho vzniku a definice jednotlivých způsobů přenosu tepla. Dále jsou popsány …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of heat transfer in a fire, especially heat transfer by radiation, methods for determining separation distances and the negative effects of fire on the escaping person. The work is divided into several parts. In the first two parts of the bachelor thesis described the basic distribution of fires, a description of the conditions necessary for its creation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Kučera
  • Oponent: Adam Thomitzek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu