Alexandra Hetmerová

Bachelor's thesis

Estonská animace 1. díl

Estonian animation part 1.

Anotácia:
Tématem bakalářské práce je historie estonského animovaného filmu. Zabývá se počátkem estonské animace, založením prvních oddělení animace Nukufilmu a Joonisfilmu v Tallinnfilm studiu, produkcí režisérů, kteří tato studia vedli za Sovětského svazu. Elbertem Tuganovem, Arvo Parsem, Reinem Raamatem a Avo Paistikem. Dále potom režiséry další generace, která ve studiích pracovala od 80. let, přes osamostatnění …viac
Abstract:
This bachelor thesis is about history of estonian animation. First chapter concerns with the protoanimation of Estonia. Second and third are about foundation of first departments of animation in Tallinnfilm studio, called Nukufilm and Joonisfilm. It describes film production of directors Elbert Tuganov, Arvo Pars, Rein Raamat and Avo Paistik, who made films in era of Soviet Union. Fourth part of thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2009
  • Vedúci: Jiří Kubíček
  • Oponent: Edgar Dutka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bachelor programme / odbor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.